nculawblog@blogspot.com

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

English for Law ครั้งที่ 3 สัญจร

English for Law ครั้งที่ 2ร่วมการเสวนาวิชาการ เรื่อง"นิติบัญญัติ กับการปกครองท้องถิ่น"ห้องศาลาไทย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 23พฤศจิกายน 2555